1. Quiz
  2. Thesaurus
  3. Vocabulary

A-Z thesaurus


Acorn - Synonyms, Antonyms, Rhyming words

Here you will see the synonyms, antonyms and rhyming words for Acorn like Oak nut, Seed, Nutlet, Oak seed, Capsule, etc. Synonyms for Acorn mean words that have the same or similar meaning of Acorn. Antonyms for Acorn mean words that have the opposite meaning of Acorn. Rhyming words for Acorn means the words with the same ending sound like Acorn. It helps you to learn more synonyms, antonyms and rhyming words for Acorn, a word start with A. And also you can play quizzes for synonyms and antonyms of words. It helps you to learn synonyms and antonyms for more Words while playing.Synonyms
Antonyms
Rhyming words
Quiz


Synonyms for Acorn


Here you will see Synonyms for the word Acorn. It helps us to learn more words with similar meaning of Acorn. Also, you can get the synonyms, antonyms and rhyming words of every Synonym of Acorn by clicking on them.Synonyms for Acorn

Oak nut
Nutlet
Oak seed
Acorn nut
Acorn seed
Nut
Kernel
Oak apple
Oak fruit
Acorn fruit
Seedpod
Gland
Samara
Egg
Berry
Acorn kernel
Gemma
Fruitlet

Antonyms for Acorn


Here you will see Antonyms for the word Acorn. It helps us to learn more words with opposite meaning of Acorn. Also, you can get the synonyms, antonyms and rhyming words of every Antonyms of Acorn by clicking on them.Antonyms for Acorn

Mature tree
Full-grown tree
Old tree
Aged tree
Veteran tree
Ancient tree
Elderly tree
Grown tree
Developed tree
Seasoned tree

Rhyming words for Acorn


Here you will see Rhyming words for the word Acorn. It helps us to learn more words with the same ending sound like Acorn. Also, you can get the synonyms, antonyms and rhyming words of every Rhyming words of Acorn by clicking on them.Rhyming words for Acorn

outstubborn
reborn
nylon
non
sean
identicon
biochron
unworn
cogon
respawn
plasmatron
poioumenon
althorn
lorn
torsiton
nigon
saddlehorn
jogathon
dawn
tripton
decatron
boson
chanlon
chronon
enhancon
mirliton
googolgon
platicon
krumhorn
turnon
kawn
isogon
pentacron
echelon
riftsawn
synthon
linuron
chicon
metrogon
udon
knawn
diazinon
permuton
decadron
biggon
diocotron
mamasan
racon
norn
outscorn

Play Synonym and Antonym Quiz


Here you can play quizzes for synonyms and antonyms of words. It helps you to learn synonyms and antonyms for more Words while playing.